Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση Πολιτιστικό Summer Camp 2022 που αφορά στη δημιουργική απασχόληση παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την εξοικείωσή τους με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Αθήνας.

Η δράση έχει ως βασικό στόχο να διευκολύνει αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών οι οποίοι δεν διαθέτουν το κατάλληλο υποστηρικτικό (οικογενειακό και οικονομικό) περιβάλλον μέριμνας των παιδιών τους κατά τους θερινούς μήνες που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές. Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών που θα συμμετέχουν στη δράση θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν γόνιμα το χρόνο τους ανακαλύπτοντας νέες ικανότητες μέσα από ειδικά διαμορφωμένα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια.

Η ηλικία των τέκνων /εξαρτώμενων μελών του μονογονέα θα πρέπει είναι εντός των ηλικιακών ορίων που ορίζονται στην σχετική Πρόσκληση στην οποία ορίζονται επίσης τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους/ες έως την Τρίτη 31 Μαϊου 2022 και ώρα 17.00.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων έως την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00.

Δημοσιοποίηση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελούμενων.

Πρόσκληση
Αίτηση Συμμετοχής
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Συμμετοχής