Η δράση «Παρέμβαση street work σε ευάλωτες στον HIV ομάδες» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Η Δράση αφορά στη παροχή υπηρεσιών παρέμβασης street work σε ευάλωτες στον HIV ομάδες στη δημιουργία και συνεχή λειτουργία -για εννέα (9) μήνες- ομάδας street work με καταρτισμένα μέλη πάνω σε θέματα χρήσης ουσιών που γνωρίζουν τη «γλώσσα»/ τρόπο προσέγγισης των ωφελουμένων στους τόπους που συχνάζουν ή ζουν, και εργάζονται στο δρόμο, με σκοπό τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες φροντίδας αλλά και τις Μονάδες Λοιμώξεων, όπου θα επιτευχθεί η λήψη της αντιρετροϊκής αγωγής, η παρακολούθηση της υγείας τους, καθώς και η περαιτέρω περίθαλψή τους, εφόσον αυτή χρειάζεται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι οι ακόλουθες:
1) Δημιουργία συνεκτικού δεσμού και εγκαθίδρυση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού του πολλαπλά ευάλωτου
και περιθωριοποιημένου πληθυσμού και της ομάδας, κάτι που θα διευκολύνει τα επόμενα βήματα και υπηρεσίες
2) Ενημέρωση – εκπαίδευση της θιγόμενης κοινότητας (ΧΕΝ) σε θέματα αιματομεταδιδόμενων λοιμώξεων, όπως
HIV και ηπατίτιδες
3) Ενημέρωση για τη σημαντικότητα της (έγκαιρης) έναρξης λήψης της αντιρετροϊκής αγωγής
4) Συνοδεία και διασύνδεση με Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) και με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρειαστεί
5) Ενδυνάμωση και παρακολούθηση της πορείας διασύνδεσης
6) Διανομή αποστειρωμένων συνέργων χρήσης και εκπαίδευση για ασφαλέστερες τεχνικές χρήσης

Η δράση αποσκοπεί στην υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV, την υποστήριξη της ευαλωτότητας και τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στη ζωή τους.