Η δράση «Εκπαιδευτικές Περιβαλλοντικές Δράσεις με τίτλο “Από το χωράφι … στο πιάτο μας”» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Η δράση αποσκοπεί στην αποσκοπεί στην ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων(π.χ. άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, άνεργοι, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, πρόσφυγες-μετανάστες, άστεγοι) και στην υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσα από τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού και βιωματικού εργαστηρίου, το οποίο προωθεί τις αρχές της αστικής βιολογικής γεωργίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να αποκτήσουν τεχνογνωσία, να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους, να απασχοληθούν δημιουργικά και να αλληλοεπιδράσουν με άλλα άτομα ενισχύοντας την κοινωνικοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό,  η «Οργάνωση Γη» καλείται να υλοποιήσει το «πρασίνισμα» συγκεκριμένου χώρου των κτιρίων των εμπλεκόμενων φορέων/οργανισμών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τις αρχές της αστικής βιολογικής γεωργίας σε εκατόν πενήντα (150) ωφελούμενους.