Η δράση «Υλοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων στο Μουσείο Γουλανδρή με σκοπό τη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση της Τρίτης Ηλικίας» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Η δράση αφορά την επίσκεψη των ατόμων τρίτης ηλικίας σε πολιτιστικούς χώρους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν βιωματικό χαρακτήρα με έμφαση στην μοντέρνα τέχνη που θα οδηγεί σε μια νέα ερμηνεία των έργων και των δημιουργών τους, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων από την Τρίτη Ηλικία.

H δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της ψυχικής  υγείας τους συμβάλλοντας στην άρση αποκλεισμού της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας από δράσεις που προωθούν μία καλύτερη ποιότητα ζωής.