Η δράση «Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μετανάστες/πρόσφυγες που διαβιούν στην Αθήνα» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Στο πλαίσιο αυτό o πάροχος υπηρεσιών Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity θα παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική σε  τουλάχιστον σαράντα (45) πολίτες τρίτων χωρών που διαβιούν στην Ελλάδα και ιδίως στην Αθήνα. Συγκεκριμένα θα παρέχει απαραίτητες συμβουλές για την διασφάλιση νόμιμης διαμονής και πρόσβασης σε δικαιούμενες παροχές και υπηρεσίες (άδειες διαμονής βάσει Ν. 4251/2014 και κτήση ιθαγένειας βάσει Ν.3284/2004).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity:

Πλατεία Ελευθερίας 14 (Πλατεία Κουμουνδούρου)

Αθήνα, 10553

+30 213 088 4499

info@g2red.org

https://g2red.org/

 

The action “Counseling services to immigrants/refugees living in Athens” is implemented within the framework of the project “Open Social Net”, which is co-financed by the OP “ATTICA 2014-2020” and the European Social Fund.

In this context Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity will provide personalized counseling to at least forty five (45) third country citizens living in Athens. These counseling services aim to support beneficiaries in ensuring ensuring access to lawful residence, benefits and facilities (eg. residence permits based on 4251/2014 Law and acquisition of citizenship based on 3284/2004 Law).

For more information about the action you can contact with Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity:

14 Eleftherias Square (Koumoundourou Square)

Athens, 10553

+30 213 088 4499

info@g2red.org

https://g2red.org/