Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί διαμένοντες στην Αθήνα πολίτες με αναπηρία να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ – Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας»  (2ος κύκλος) που αφορά στη διανομή συσκευασμένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας προερχόμενα από συνεταιριστικούς παραγωγούς που εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Η δράση έχει ως βασικό στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της διατροφικής ανασφάλειας και την προσφορά εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά στην ενίσχυση της υπάρχουσας διατροφής (εμπλουτισμός τροφίμων), στις πηγές ενέργειας και θρεπτικών συστατικών (επιλεκτική διατροφή), καθώς και την προώθηση νέων συνηθειών υγιεινής διατροφής όταν η συμβατική δεν καλύπτει επαρκώς τις σχετικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικά θέση.

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 28/3/2023 μέχρι 05/5/2023 μεταξύ 10:00-17:00 στα τηλέφωνα 210 3312001-3

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση έως την Παρασκευή 05/05/2023, και ώρα 17.00

Απόφασης Παράτασης

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων