Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης,  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888),  η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με τέκνα ηλικίας έξι έως δώδεκα ( 6-12 ) σε δυσχερή οικονομική θέση που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Πρόγραμμα ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού οικογενειών σε δυσχερή οικονομική και κοινωνική θέση ».

Η δράση έχει ως βασικό στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών εκμάθησης αρχών ρομποτικής τεχνολογίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών οικογενειών που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική και κοινωνική θέση. Τα παιδιά των οικογενειών που θα συμμετέχουν στη δράση θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν γόνιμα το χρόνο τους μέσα από μία ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα που αξιοποιεί συνδυαστικά στοιχεία από όλες τις θετικές επιστήμες, να διευρύνουν τις δυνατότητες τους, απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα και ενισχύουν τις γνώσεις τους.

Η ηλικία των τέκνων /εξαρτώμενων μελών του γονέα θα πρέπει να είναι εντός των ηλικιακών ορίων που ορίζονται στην σχετική Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση μπορούν να υποβάλλονται έως την Πέμπτη  07/09/2023 και ώρα 17:00

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 04/07/2023  μέχρι  07/09/2023 , μεταξύ 10:00 – 17:00.

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Απόφαση Παράτασης

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης