Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φορείς που εδρεύουν στον Δήμο Αθηναίων και παρέχουνκατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (με έμφαση στον πολιτισμό), για την υλοποίηση της δράσης «Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση (2023)»

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην πρόσκληση μπορούν να υποβάλλονται έως την Παρασκευή 05/05/2023 και ώρα 17.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση συμμετοχής