Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. ενδιαφέρεται για τη σύναψη συνεργασιών με φορείς της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και τους καλεί να υποβάλουν προτάσεις συνεργασίας με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα, άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, με αποδέκτες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που διαμένουν το Δήμο της Αθήνας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς αποστέλλουν στην ΕΑΤΑ Α.Ε. την πρόταση πιθανής συνεργασίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Πρόσκλησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@developathens.gr (υπόψη κας Κ. Τσαμουρτζή), σε μορφή pdf (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10 mb) έως τις 28 Απριλίου 2023, στις 4μ.μ

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής