Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
  Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (website) «https://athens.opensocialnet.gr/» (o «Ιστότοπος») Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του https://athens.opensocialnet.gr /
  Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.), που είναι διαχειριστής του Ιστοτόπου (ο «Διαχειριστής») δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς-πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του Ιστοτόπου, για τους οποίους ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν την είσοδο στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.
  Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στο Διαχειριστή και στο χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω Ιστοτόπου.
 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο
  του περιεχομένου του Ιστοτόπου.
  Οι χρήστες πλοηγούμενοι στον Ιστότοπο ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτού τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.
 3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ                                                                                                                                                                       Ρητώς απαγορεύεται η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου με σκοπό: α) την παράνομη δραστηριότητα β) την παραβίαση διεθνών και εθνικών νόμων, ρυθμίσεων και κανόνων, γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή του Ιστοτόπου ή τρίτων, δ) την προσκόμιση παραπλανητικών ή δόλιων πληροφοριών, ε) την προσβολή, δυσφήμηση, παρενόχληση, βλάβη ή διάκριση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία, στ) τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ζ) την αποστολή spam, phish, pharm ή την αποστολή ιών ή κακόβουλων κωδίκων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία τουν Ιστοτόπου του Διαδικτύου, η) την άσεμνη ή ανήθικη δραστηριότητα. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) διατηρεί το δικαίωμα για τερματισμό πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο από χρήστη που παραβιάζει μία οι περισσότερες από τις ανωτέρω απαγορεύσεις. Εάν παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικούς συνδέσμους ή εξωτερικό περιεχόμενο μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, ο Διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις λοιπές λειτουργίες των εξωτερικών αυτών συνδέσμων. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλο κανόνα δικαίου ή/και πρακτική ή/και διαδικασία η οποία έχει ορισθεί και τεθεί σε ισχύ από το Διαχειριστή. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημίες που μπορεί να προκληθούν στον παρόντα Ιστότοπο ή σε τρίτους, ανεξαρτήτως της αιτίας, του είδους και του ονόματος αυτών, όταν οι ζημίες προκύπτουν ως συνέπεια, άμεση ή έμμεση, από τη μη τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.
 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) λαμβάνει όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται στην εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται
στον ιστότοπο θα επεξεργάζονται νομίμως, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, εικονοστοιχεία παρακολούθησης και σχετικές τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που
εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα μας και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα cookies,
με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και τα δικαιώματά σας περιγράφονται στο παρακάτω link.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήστη, έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά του προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών,σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) και προστατεύονται κατά τις  σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή απέναντι σε άλλους τρίτους που έλκουν δικαιώματα από το χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε
  πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
  Ο Διαχειριστής και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης του Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την
ευθύνη του για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του
εφαρμοστέου δικαίου.

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
  Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή  banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους ο Διαχειριστής δεν ελέγχει. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή
  banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων
  σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.
  Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι ο Διαχειριστής προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των
  διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.
  Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής δενβ ρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.
 2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και το Διαχειριστή και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από το χρήστη.
  Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής μπορεί να του παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων.
  Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από το Διαχειριστή, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.
  Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από το Διαχειριστή, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί.
 3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τoυ χώρο.
 4. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία καθώς και από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 στο βαθμό που αφορούν και παραπέμπουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αναθεωρήθηκαν την 8/02/2021 και διέπουν τον παρόντα Ιστότοπο έως την κοινοποίηση
  νεότερης αναθεώρησης.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή
Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις και άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις) καθορίζει τη βάση στην οποία θα επεξεργαστούν από εμάς τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που παρέχετε σε εμάς και ισχύει για όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ανεξάρτητα από το μέσο ή τη μέθοδο με την οποία αποκτήσαμε / λάβαμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Σε αυτήν την πολιτική, ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει δεδομένα που βρίσκονται ή είναι πιθανό να εισέλθουν στη δική μας κατοχή και αφορούν εν ζωή άτομο, που είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με άλλες μπορούν να οδηγήσουν έμμεσα ή άμεσα στην ταυτοποίηση ενός προσώπου όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ηλικία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, UserId και Password πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες έως και τεχνικές πληροφορίες ρύθμισης των συσκευών επικοινωνίας σας.

 1. Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
  Η εταιρεία μας ΕΑΤΑ ΑΕ, σέβεται απόλυτα το δικαίωμά σας στο απόρρητο σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις σας με τον ιστότοπο και προσπαθούμε να εγγυηθούμε ότι θα είμαστε διαφανείς στις συναλλαγές μας μαζί σας σχετικά με τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Επίσης, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο μεμονωμένα στοιχεία χρήστη, όπου έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να το κάνουμε. Πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από ελληνικές οντότητες διατίθενται στο www.dpa.gr, στον ιστότοπο της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
  Θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. «Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων» σημαίνει τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων 1988 και 2003 και την οδηγία 95/46 / ΕΚ, καθώς και οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή (συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο ηλεκτρονικό απόρρητο), ως τέτοια νομοθεσία τροποποιούνται, αναθεωρούνται ή αντικαθίστανται κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («GDPR») (και των νόμων που εφαρμόζουν ή συμπληρώνουν τον GDPR).
  Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο μεμονωμένα στοιχεία χρήστη, όπου έχουμε νόμιμα δικαιώματα ή / και απαιτείται να το πράξουμε σύμφωνα με τους νόμους και τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ειδοποίηση σε εμάς.
  Η EATA AE μπορεί να συλλέξει διάφορους τύπους προσωπικών πληροφοριών, όπως: Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών μέσων, επαγγελματική δραστηριότητα κ.α.
  Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία σχετικά με άλλα άτομα σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας, δηλώνετε ότι έχετε την αρμοδιότητα να το κάνετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά τους στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 2. Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε αυτόματα αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως: Κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο σε οποιοδήποτε από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να σας προκαλέσει προσωπική ταυτοποίηση στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο τμήμα του παρελθόντος ιστορικού περιήγησής σας στον ιστότοπό μας στο προσωπικό μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά μαζί σας και να βελτιώσουμε ιστοσελίδα. Εάν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί αυτή η παρακολούθηση, μπορείτε να διαγραφείτε από τις αλληλογραφίες μας ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης για να αποφύγετε την παρακολούθηση.
Εάν συμπληρώσετε μια φόρμα ιστού σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους της ΕΑΤΑ ΑΕ, οι πληροφορίες σας θα αποθηκευτούν στο σύστημα CRM μας και ενδέχεται να είναι διαθέσιμο για εμάς κάποιος από τους προηγούμενους περιηγητές σας στον ιστότοπό μας. καθορίστε τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να συνεργαστούμε αποτελεσματικότερα μαζί σας και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Εάν δεν επιθυμείτε να έχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, μην εγγραφείτε ή συμπληρώστε οποιαδήποτε από τις φόρμες ιστού σε αυτόν τον ιστότοπο.
Εάν επικοινωνήσατε μαζί μας απευθείας για ειδήσεις ή περιεχόμενο που σχετίζεται με τα μέσα ενημέρωσης.
Μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας: τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης και οι σελίδες προορισμού συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, για παράδειγμα, τύπο και έκδοση του λειτουργικού συστήματος, ανάλυση οθόνης, κατασκευαστής και μοντέλο συσκευής, γλώσσα, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και το όνομα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες ΕΑΤΑ ΑΕ λειτουργούν σωστά, αναλύουμε την απόδοση των προϊόντων μας και βελτιώνουμε και συντηρούμε τις υπηρεσίες.
Διεύθυνση IP: Οι διευθύνσεις IP μεταδίδονται αυτόματα ως μέρος οποιασδήποτε επικοινωνίας στο Διαδίκτυο και η συλλογή διευθύνσεων IP είναι μια κοινή πρακτική.
Πολλοί ιστότοποι, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες της ΕΑΤΑ ΑΕ συλλέγουν αυτόματα διευθύνσεις IP. Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP για σκοπούς όπως η επικοινωνία με τη συσκευή σας, ο υπολογισμός των επιπέδων χρήσης των υπηρεσιών της ΕΑΤΑ ΑΕ, η διάγνωση προβλημάτων διακομιστή, η ασφάλεια και η διαχείριση των υπηρεσιών της ΕΑΤΑ ΑΕ.
Δεδομένα τοποθεσίας: Ενδέχεται να συλλέξουμε τη φυσική τοποθεσία μιας συνδεδεμένης συσκευής, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας δορυφόρους, πύργους κινητού τηλεφώνου και σήματα WiFi. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και περιεχόμενο ΕΑΤΑ ΑΕ βάσει τοποθεσίας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επιτρέπετε ή θα απορρίπτετε χρήσεις ή / και κοινή χρήση της τοποθεσίας της συσκευής σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, αλλά εάν επιλέξετε να απορρίψετε τέτοιες χρήσεις ή / και κοινή χρήση, εμείς ή / και οι συνεργάτες μάρκετινγκ ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε με τις ισχύουσες υπηρεσίες και περιεχόμενο ΕΑΤΑ ΑΕ.
Εφαρμογές: που αναπτύχθηκαν σε σύνδεση με τον ιστότοπο για κινητές συσκευές θα λειτουργούν και θα συλλαμβάνουν πληροφορίες όπως ορίζονται παραπάνω και υπόκεινται επίσης σε αυτήν την πολιτική. Εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από εμάς, αλλά έχουν αναπτυχθεί σε άλλες πλατφόρμες, όπως κανάλια κοινωνικών μέσων, μπορεί να μας παρέχουν σχόλια σχετικά με τη δραστηριότητα και τη χρήση συγκεκριμένη για έναν χρήστη.

 1. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα

Προσπαθούμε να διατηρούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ακριβή και ενημερωμένα. Ως εκ τούτου, πρέπει να μας πείτε για τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

 1. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία
  Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, τη χρήση ή την
  πρόσβαση των προσωπικών σας στοιχείων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τροποποίηση ή αποκάλυψη.
  Παρόλο που θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αναγνωρίζετε ότι η χρήση του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται μέσω του Διαδικτύου. Εάν έχετε συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά
  με τις πληροφορίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν ύποπτων παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε και για οποιονδήποτε ισχύοντα ρυθμιστή για υποψία παραβίασης όπου απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία ή / και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Εάν στείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο παραλήπτης θα εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας.
 2. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  Για την εκπλήρωση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τυχόν πληροφορίες που
  μας παρέχετε θα φυλάσσονται και θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που θεωρούμε απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε σε πρώτη φάση και τις
  υποχρεώσεις μας βάσει της προστασίας δεδομένων νομοθεσία. Γενικά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από εμάς για δύο χρόνια και έξι μήνες από την τελευταία ημερομηνία
  επικοινωνίας ή συναλλαγής.
 3. Ποια δικαιώματα έχετε
  Έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν:
  Δικαίωμα Ενημέρωσης
  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και σχετικά με τα Δικαιώματα Σας. Για τον λόγο αυτό σας παρέχουμε την παρούσα «Γνωστοποίηση».
  Δικαίωμα Πρόσβασης
  Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφόσον τα επεξεργαζόμαστε) καθώς και σε άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες (αντίστοιχες με αυτές που
  παρέχονται στην παρούσα «Γνωστοποίηση»). Έτσι, μπορείτε να λαμβάνετε γνώση και να ελέγχετε εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Δικαίωμα διόρθωσης
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  Δικαίωμα διαγραφής
  Έχετε το δικαίωμα, γνωστό και ως «δικαίωμα της λήθης» να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για
  την συνέχιση της επεξεργασίας. Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Η ΕΑΤΑ
  ΑΕ μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει ή έχει άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσει.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να «αποκλείσετε» ή να περιορίσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις επεξεργαστούμε περαιτέρω. Διατηρούμε καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο περιορισμός θα εφαρμόζεται εφεξής.
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.
Δικαίωμα Αντίρρησης
Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, στις οποίες και προβαίνουμε μόνο με την συγκατάθεση σας.

 1. Ενημερώσεις σε αυτήν την πολιτική απορρήτου
  Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ενότητα “Τελευταία ενημέρωση” στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας αναφέρει την τελευταία αναθεώρηση αυτής της πολιτικής απορρήτου. Τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου θα τεθούν σε ισχύ όταν δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου στον εταιρικό ιστότοπο της ΕΑΤΑ ΑΕ. Η χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΤΑ ΑΕ μετά από αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου. Εάν οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς και αρνητικά το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων και να σας δώσουμε εύλογο χρονικό διάστημα για να αντιταχθείτε σε τυχόν αλλαγές. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την πολιτική απορρήτου για να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο
  συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης προσωπικών πληροφοριών.
 2. Η Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΑΤΑ ΑΕ
  Για θέματα συμμόρφωσης με τον GDPR, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών στην ακόλουθη διεύθυνση:
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΑΤΑ ΑΕ
  Υπόψιν: Κας Αγγελική Ψήνα
  Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
  Φιλελλήνων 7, Σύνταγμα GR 105 57
  info@developathens.gr
Χρηματοδότηση