Ωφελούμενοι

Το Open Social Net, έρχεται να καλύψει ένα διαπιστωμένο κενό στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης (πλην επιδοματικής), μέσω της διάγνωσης αναγκών ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που απειλούνται, ή βρίσκονται ήδη σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Άμεσα ωφελούμενοι του έργου, είναι

  1. Άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και των οποίων η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, εμποδίζεται από σωματικά ή/και ψυχικά αίτια ή λόγω κάποιας παραβατικής συμπεριφοράς. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής, β) τα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα άτομα και γ) οι φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι ή ανήλικοι παραβάτες.
  2. Άτομα που ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση αναφορικά με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, εξαιτίας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αιτίων. Στις κατηγορίες αυτές, εμπίπτουν α) άτομα που έχουν υπάρξει, ή είναι ακόμα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, β) άτομα που έχουν υπάρξει, ή είναι ακόμα θύματα παράνομης εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, γ) άστεγοι, δ) οικονομικοί μετανάστες, ε) πρόσφυγες ή/και αιτούντες ασύλου (για όσο διάστημα εκκρεμεί η εξέταση της χορήγησης ασύλου), στ) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ζ) άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και η) μακροχρόνια άνεργοι.
  3. Άτομα που ανήκουν σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι νέοι άνεργοι, ή οι ανασφάλιστοι και οι οποίοι, όπως και οι παραπάνω, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική θέση.

Ως έμμεσα ωφελούμενοι, θεωρούνται οι φορείς και δομές της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και πολίτες της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας υπό την έννοια ότι απολαμβάνουν οφέλη βελτίωσης των όρων κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Χρηματοδότηση