Περιγραφή του Έργου

Το Open Social Net είναι ένα αναπτυξιακό έργο που υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (δικαιούχος χρηματοδότησης) στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων (ΟΧΕ «Αθήνα 2020: Βιώσιμη ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία»). Έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ. Το έργο ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2023.

Αντικείμενο

του έργου αποτελεί ο συντονισμένος σχεδιασμός υπηρεσιών στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας, στο οποίο θα συμμετέχουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Δομές και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αθηναίων και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Το δίκτυο αυτό αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργιών κατά την παροχή των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και το σχεδιασμό νέων. Επιπλέον, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και στην υλοποίηση ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτων κοινωνικών φαινομένων.

Στόχοι

 • κάλυψη του υπάρχοντος κενού πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση (φορείς- ευάλωτες κοινωνικά ομάδες-πολίτες) σε σχέση με παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις.
 • σχεδιασμός και λειτουργία ενός σταθερού πλαισίου συλλογής στοιχείων και πληροφοριών που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων κοινωνικής στόχευσης στη βάση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
 • δημιουργία πλαισίου δικτύωσης, ενεργούς συνεργασίας, προώθησης κοινών καλών πρακτικών στο πεδίο, με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο του έργου.
 • προγραμματισμός και προώθηση ευέλικτων δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα που έρχονται να ανταποκριθούν σε ανάγκες που καλύπτονται ελάχιστα ή μερικώς από το υφιστάμενο δίκτυο κοινωνικής προστασίας της Αθήνας.
 • άμεση παρέμβαση, υποστήριξη φορέων/ωφελούμενων με επείγοντα προβλήματα.
 • ανάπτυξη διαλόγου με το δημότη και κάτοικο της Αθήνας, για κοινωνικά ζητήματα υψηλής προτεραιότητας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για να μη γιγαντωθούν και διαταράξουν την τοπική κοινωνική συνοχή.
 • ανάδειξη και προώθηση του έργου του Δήμου Αθηναίων και των αρμόδιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων στο πεδίο της κοινωνικής μέριμνας.

Τι Περιλαμβάνει

 • τη χαρτογράφηση και διασύνδεση των διάσπαρτων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου, της κοινωνίας των πολιτών και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα.
 • τη στοχευμένη διεύρυνση των υπηρεσιών και των ωφελούμενων με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
 • την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κοινωνικής καινοτομίας (σε χωρικό και θεματικό πεδίο) για την ενεργητική κοινωνική ένταξη.
 • την υλοποίηση δράσεων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης.

Πακέτα Εργασίας

Το έργο περιέχει ένα (1) Υποέργο, που υλοποιείται με ίδια μέσα στη βάση των ακόλουθων Πακέτων Εργασίας:

ΠΕ1: Επιτελικός Συντονισμός και παρακολούθηση της Πράξης

Αφορά στο συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διοικητική και οικονομική διαχείριση και την επιστημονική υποστήριξη του συνολικού έργου.

ΠΕ 2: Πρόληψη – Παρέμβαση – Υποστήριξη 

Αποτελεί το ουσιαστικό πακέτο εργασίας του έργου. Στόχος του, είναι η υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και των ωφελούμενων.

Βασικό εργαλείο αποτελεί το «μοντέλο ενεργειών παρέμβασης», μέσω του οποίου εξειδικεύονται: :

 • υπηρεσίες πρόληψης (ενέργειες αποτροπής φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση των ανισοτήτων)
 • υποστηρικτικές υπηρεσίες/δράσεις με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία

Επίσης, το Μοντέλο θα βοηθήσει στον εντοπισμό και υλοποίηση ενεργειών άμεσης παρέμβασης (μικρής κλίμακας) για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσα από ένα «κατάλογο» επιλεγμένων υπηρεσιών (πχ. σίτιση, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, επαγγελματική/ νομική συμβουλευτική, ιατροφαρμακευτική και υγειονομική στήριξη, υποστήριξη ψυχαγωγίας και άθλησης, δημιουργική απασχόληση παιδιών), οι οποίες αντιστοιχούν κάθε φορά σε άμεσες ανάγκες ωφελούμενων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών.

ΠΕ 3: Δράσεις δημοσιότητας – Δικτύωσης 

Πρόκειται για στοχευμένες αλλά και γενικότερες δράσεις επικοινωνίας και προβολής του έργου. Περιλαμβάνονται ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγοί, καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα και τα ΜΜΕ. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα έχουν δράσεις δικτύωσης και διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών.

ΠΕ 4: Υποστηρικτικά εργαλεία της Πράξης 

Προωθεί την έρευνα στο πεδίο της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ένταξης, με σκοπό να αποτελέσει εργαλείο τεκμηρίωσης της σχετικής στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων. Περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης της καινοτομίας στο πεδίο των πολιτικών πρόληψης και ένταξης: έρευνες σε χαμηλό χωρικό επίπεδο, Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης φορέων και ωφελούμενων, σύστημα ελέγχου ποιότητας του έργου, δείκτες παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής ένταξης.

Χρηματοδότηση