Παρεμβάσεις

Το έργο Open Social Net, σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις:

  • χαρτογράφησης αναγκών, φορέων/δομών, υπηρεσιών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του δήμου της Αθήνας
  • προώθησης νέων υπηρεσιών κοινωνικής καινοτομίας (σε χωρικό και θεματικό πεδίο) που παρουσιάζουν μια προστιθέμενη αξία για την ενεργή κοινωνική ένταξη
  • δημιουργίας δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων Διευθύνσεων, Δομών, Νομικών Προσώπων του Δήμου και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, για την ανάπτυξη ενός ισχυρού τοπικού δικτύου στήριξης της κοινωνικής ευαλωτότητας και αντιμετώπισης της φτώχειας
  • ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην Αθήνα βασισμένου σε ερευνητικές μεθόδους, στοιχεία και δεδομένα
  • άμεσης παρέμβασης, δηλαδή ενεργειών μικρής κλίμακας, χρονικά και χωρικά εντοπισμένων, που έχουν σαν στόχο την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων ή διαπιστωμένων αναγκών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης
  • επικαιροποιημένης πληροφόρησης των δυνητικά ωφελούμενων και των οικογενειών τους σε σχέση με φορείς, υπηρεσίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης
  • συλλογής ιδεών και προτάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους δημότες της Αθήνας, που αφορούν στη βελτίωση των σχετικών υπηρεσιών και δράσεων και στην προσέγγιση λύσεων σε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και γειτονιές του Δήμου
  • υποδοχής, αξιολόγησης και διαχείρισης αιτημάτων κοινωνικής στήριξης από τους δημότες, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και της επιστημονικής ομάδας του έργου
  • δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σε σχέση με τα προβλήματα της ομάδας στόχο του έργου και ενθάρρυνσης του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Χρηματοδότηση